Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser pr. 1. oktober 2022 for Bering & Bering 


1. Anvendelse

 

Nedenstående forretnings- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne) gælder for alle opgaver og ydelser leveret af Bering & Bering, CVR-nummer 34501327, (herefter benævnt ”Virksomheden”) og kunden, med mindre de er fraveget eller ændret i anden skriftlig aftale mellem virksomheden og kunden. 


2. Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af opgaver og ydelser til kunden (herefter kaldet ”Aftalegrundlaget”). Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget Uanset om aftalegrundlaget er indgået via e-mail, telefon eller personlig samtale gælder disse forretningsbetingelser.


3. Ydelser/opgaver:

I forbindelse med udførelsen af ydelser/opgaver for kunden er Virksomheden ikke forpligtet til at anvende eller give information om navngivne konsulenter eller underleverandører i forbindelse med udførelsen af en opgave. Dette påvirker ikke Virksomhedens ansvar.

Der leveres som standard ydelser inden for bogholderi og ejendomsadministration.

Bogholderi:

Virksomheden udfører arbejde indenfor følgende kategorier:

  • Fakturering
  • Kreditor- og debitorstyring
  • Daglig bogføring
  • Momsindberetning
  • Lønindberetning
  • Årsregnskab (v/selskabsform er årsregnskabet klargjort til revisor)

I forbindelse med bogholderi aftales brug af bogholderisystem og deling af dokumenter.

Ejendomsadministration:

Ved ejendomsadministration udarbejdes særskilt aftale om administration, som er gældende.

Transskribering:

Som standard omfatter transskriberingen en 99,8% ordret afskrivning af en lydfil. Såfremt kunden har specielle ønsker til transskriberingen (eks. Kodning m.v.) skal dette oplyses ved aftalens indgåelse. Det er Kundens ansvar at gennemlæse/lytte lydfilen og sammenholde med den af Virksomheden udførte transskribering. Ved transskribering vil lydfilen blive renskrevet med det som Virksomheden hører, ved tvivlstilfælde indsættes ??(tidskode), således at kunden let kan finde de omhandlede passager.

Korrektur:

Til brug for korrektur bruges korrekturfunktionen i Word, således kunden kan se, hvilke rettelser der foreslås. Det er kundens eget ansvar at acceptere/afvise de foreslåede rettelser. Virksomheden kan ikke drages til ansvar for opgavens indhold.

Sekretærservice:

Der aftales særskilt, hvad denne ydelse/opgave omfatter.

Kunden skal give Virksomheden oplysninger om alt, hvad der måtte være nødvendigt for opgavens løsning.

Kunden skal for egen regning afholde alle eventuelle udgifter til krævede programmer, licenser og abonnementer ved brug af programmer, som Virksomheden ikke benytter til løsning af en opgave.

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet.


4. Pris og betaling

Prisen for ydelser/opgaver indhentes ved Virksomhedens i forbindelse med afgivelse af tilbud og accept af dette. Alle priser er eksklusive moms.

Der beregnes honorar efter medgået tidsforbrug, og der afregnes pr. påbegyndt kvarter, dog således at der minimum faktureres kr. 500,00.

Ydelsen/opgaven faktureres efter endt opgaveløsning.

Såfremt der er tale om større ydelser/opgaver kan der aftales delfakturering.

Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med løsning af opgaver refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten, med mindre andet er aftalt.

Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af opgaver refunderes af kunden til kostpris.

For betaling af opgaver gælder følgende betalingsbetingelser: Faste kunder: 8 dage Netto. Alle øvrige: Netto Kontant, med mindre andet er aftalt.

Fakturering sker elektronisk via e-mail.


5. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for udførte ydelser/opgaver rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for udførte ydelser/opgaver senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling og inkassovarsel fra Virksomheden, vil fordringen blive overgivet til retslig inkasso, og eventuelle udgifter i forbindelse hermed pålægges kunden.

Kunden har ikke ret til at foretage modregning i honoraret og har ikke tilbageholdelsesret, og kan ej heller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende ydelser/opgaver eller noget andet krav.


6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ved afgivelse af ordre skal Kunden skriftlig afgive en beskrivelse af opgaven samt oplyse eventuel deadline for udførelse af ydelsen/opgaven.

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på ydelser/opgaver til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Såfremt Kunden har behov for ændringer i ydelser/opgaver, skal dette oplyses til Virksomheden, og disse er ikke bindende for Virksomheden uden Virksomhedens skriftlige accept.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på ydelser/opgaver ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Ved transskriberingsopgaver/korrektur skal dette dog meddeles straks. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Såfremt Virksomheden skal aflevere andet eller yderligere materiale ud over det, som er beskrevet i ordrebekræftelsen, vil der blive opkrævet timetakst efter forbrug.


7. Levering

Virksomheden leverer ydelser/opgaver senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Aftalte ydelser/opgaver betragtes som leveret, når e-mail indeholdende ydelser/opgaver er afsendt fra Virksomheden.

Kunden skal tjekke alle ydelser/opgaver ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.


8. Forsinket levering

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af ydelser/opgaver informerer Virksomheden kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 5 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at informere Virksomheden om ethvert forhold, der kan forhindre eller forsinke Virksomheden i aflevering af den aftalte ydelse/opgave. Skulle kundens forhold forhindre eller forsinke Virksomheden i at aflevere aftalte ydelser/opgaver, fortaber Virksomheden ikke retten til at fakturere hele den aftalte ydelse til kunden.


9. Garanti

Virksomheden garanterer, at ydelser/opgaver er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelsen.

Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes urigtige oplysninger oplyst af kunden, afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden eller andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden resultatet af undersøgelsen.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.


10. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Virksomheden er ikke ansvarlig for kundens eventuelle egne rettelser eller tilføjelser i de af Virksomheden leverede ydelser/opgaver. Virksomheden er heller ikke ansvarlig for fejl og mangler i det af kunden leverede originale materiale.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige det af Virksomheden fakturerede beløb for en konkret ydelse/opgave. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill m.v., medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Kunden er forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs, såfremt Virksomheden bliver pålagt produktansvar overfor trejdemand.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
11. Immaterielle rettigheder.
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af ydelser/opgaver tilhører kunden, undtaget er dog forretningsgange til systemer, som Virksomheden har udarbejdet i forbindelse med et kundeforhold.

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden holde Virksomheden skadesløs, medmindre krænkelsen er forsætlig.


12. Tavshedspligt

Virksomheden har tavshedspligt i forhold til alle oplysninger vedrørende kunden og den aftalte opgave, medmindre oplysningerne allerede er offentlig tilgængelige. Tavshedspligten består også efter opgavens afslutning.

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelig.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Parternes forpligtelser efter pkt. 0-2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.


13. Opsigelse af samarbejde

Længerevarende samarbejdsaftaler vedrørende ydelser/opgaver kan opsiges fra begge sider med et skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage.

For ejendomsadministration gælder dog som minimum 3 måneders opsigelse til udgangen af et kvartal.

Kunden kan ikke pålægge Virksomheden gebyrer i forbindelse med opsigelse, og ved opsigelse fra kundens side forfalder det til enhver tid skyldige beløb omgående til betaling.


14. Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol

Scroll to Top